Условия за ползване

Приемане на условията

Услугите, които ви предоставя БулМар Сълюшънс ЕООД са предмет на настоящите "Условия за ползване”. БулМар Сълюшънс ЕООД си запазва правото да променя настоящите "Условия за ползване" по всяко време без да ви уведомява за това. Актуалната версия на „Условията за ползване” може да бъде намерена като щракнете върху хипер връзката "Условия за ползване" в долната част на нашата уеб страница.

Описание на услугите

Чрез своите уеб сайтове и сървъри БулМар Сълюшънс ЕООД Ви предоставя достъп до разнообразни ресурси, включително инструменти за разработчици, места за изтегляне на файлове, форуми и информация за продукти (наричани заедно „Услуги”). Услугите, включително всички актуализации, подобрения, нови функции/приложения или нова уеб функционалност, са предмет на настоящите „Условията за ползване”.

Ограничено ползване за лични и нетърговски цели

Освен ако не е определено друго, Услугите се предоставят само за лични и нетърговски цели. Нямате право да променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, представяте, размножавате, лицензирате, създавате производни произведения, продавате информация, софтуер, продукти или услуги, получени от Услугите.

Поверителност и защита на личната информация

Моля, вижте „Декларацията за личната информация” за условията за събиране, използване и разкриване на Вашата лична информация.

Пояснения относно софтуера, който може да се изтегли от тази уеб страница

Всеки софтуер, предоставен за изтегляне, е защитен обект на авторските права на БулМар Сълюшънс ЕООД и/или неговите доставчици. Използването на Софтуера се регулира от условията на лицензионното споразумение с крайния потребител, ако има такова, което придружава или е включено в софтуера ("Лицензионно споразумение"). Крайният потребител няма да може да инсталира Софтуер, който е придружен от или включва Лицензионно споразумение, ако преди това не приеме условията на Лицензионното споразумение.

Софтуерът се предоставя за изтегляне и използване само от крайни потребители в съответствие с Лицензионно споразумение. Възпроизвеждането или разпространението на Софтуера в разрез с условията на Лицензионното споразумение, е изрично забранено от закона и може да доведе до налагане тежки наказания съгласно гражданското или наказателно законодателство. Нарушителите ще се преследват с всички разрешени от закона средства.

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА СМИСЪЛА НА ПРЕДХОДНИТЕ КЛАУЗИ, КОПИРАНЕТО И КАЧВАНЕТО НА СОФТУЕР НА ДРУГИ СЪРВЪРИ ИЛИ МЕСТА С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН, АКО НЕ Е ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНО ОТ ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРИДРУЖАВАЩО СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР.

ПОЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ НА ТАЗИ УЕБ СТРАНИЦА.

Дава се разрешение да се използват Документите (например бели книги, рекламни съобщения, проспекти с технически характеристики и често задавани въпроси (FAQ)) от услугите, ако:

(1) долупосочената информация за авторските права се включва във всички копия, и информацията за авторските права е включена заедно с настоящото разрешение за използването;

(2) използването на такива Документи от Услугите е с информационна и нетърговска цел или само за лично ползване и няма да се копира или публикува на компютър в мрежата , излъчва по медии, и

(3) в Документите не се правят промени.

Нарушителите ще се преследват с всички разрешени от закона средства.

БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОКУМЕНТИТЕ ИНФОРМАЦИЯ И ГРАФИЧЕН МАТЕРИАЛ, ПУБЛИКУВАНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА” БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. ОСВЕН ГАРАНЦИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА В ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО ДЕКЛАРИРАТ С НАСТОЯЩОТО, ЧЕ НЯМА ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА.

ПОЯСНЕНИЕ ОТНОСНО СОФТУЕРА, ДОКУМЕНТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕАЛНИ, СТРАНИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ЗАГУБА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ДАННИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ЗАВЕДЕНИ ИСКОВЕ ПО ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГ ДЕЛИКТ, ПОРОДЕН ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАБОТАТА НА СОФТУЕР, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ УСЛУГИТЕ.

АКАУНТ НА РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ, ПАРОЛА И СИГУРНОСТ

Ако за някой услуги е необходимо да си отворите акаунт, трябва да преминете процеса на регистрация като ни предоставите актуална, пълна и точна информация, както е указано в съответния формуляр. Освен това трябва да изберете парола и потребителско име. Носите пълната отговорност за запазване на поверителността на вашия акаунт и парола. Освен това носите отговорност за всяко едно и за всички действия извършени от вашия акаунт. Приемате да уведомите незабавно БулМар Сълюшънс ЕООД в случай на неоторизирано използване на вашия акаунт или друг пробив в сигурността. БулМар Сълюшънс ЕООД не носи отговорност за загубите, които може да претърпите, ако някой друг използва вашият акаунт и парола, независимо дали това става със или без ваше знание. Може да бъдете подведен под отговорност за загуби, претърпени от БулМар Сълюшънс ЕООД или трета страна, причинени от използването на вашия акаунт и парола от трето лице. Нямате право да използвате чужд акаунт без разрешение от титуляра на съответния акаунт.

НЕЗАКОННА ИЛИ ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

Едно от условията за ползване на Услугите е да не ги използвате за незаконни цели или цели, които са забранени според настоящите условия, ограничения и пояснения. Нямате право да използвате Услугите по начин, който може да нанесе вреди, да блокира, претовари или повреди някой сървър на БулМар Сълюшънс ЕООД или мрежата (мрежите), свързани към сървър на БулМар Сълюшънс ЕООД , или да попречи на трета страна да използва някоя от Услугите. Нямате право да опитвате да получите неоторизиран достъп до Услуга, чужд акаунт, компютърна система или мрежа, свързани към сървър на БулМар Сълюшънс ЕООД , или до някоя от Услугите, посредством хакерски действия, целенасочено търсене на пароли за достъп или с други средства. Нямате право да получите и да се опитвате да получите материали или информация чрез средства, които непреднамерено са включени в Услугите.

 

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

ВРЪЗКИТЕ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ЩЕ ВИ ИЗВЕДАТ ИЗВЪН САЙТА НА БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД . СТРАНИЦИТЕ, КЪМ КОИТО СА ВРЪЗКИТЕ НЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД И ПОРАДИ ТОВА БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ, ЗА ВРЪЗКИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ТАМ, ИЛИ ЗА ПРОМЕНИТЕ И АКТУАЛИЗАЦИИТЕ НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (WEBCASTING) ИЛИ ДРУГА ФОРМА НА ПРЕДАВАНЕ, ПОЛУЧЕНА ОТ СТРАНИЦАТА, КЪМ КОЯТО ИМА ВРЪЗКА ОТ САЙТА НА БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД . БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЗИ ВРЪЗКИ САМО ЗА УДОБСТВО, И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ НЕ ОЗНАЧАВА ОДОБРЕНИЕ НА СЪОТВЕТНАТА СТРАНИЦАТА.

 

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПОИСКАНИ ИДЕИ

БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД НЕ ПРИЕМАТ И НЕ РАЗГЛЕЖДАТ ИДЕИ И МНЕНИЯ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ПОИСКАНИ И СА ПОДАДЕНИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОДАТЕЛЯ. МОЛЯ, НЕ НИ ИЗПРАЩАЙТЕ ОРИГИНАЛНИ АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ, МОСТРИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. АКО ВЪПРЕКИ НАШАТА МОЛБА ДА НЕ НИ ИЗПРАЩАТЕ ВАШИТЕ ИДЕИ И МАТЕРИАЛИ, ВИЕ ВСЕ ПАК ГИ ИЗПРАТИТЕ, ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ИДЕИ И МАТЕРИАЛИ ЩЕ БЪДАТ ТРЕТИРАНИ КАТО ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОБЕКТ НА ПРАВА НА (ИНТЕЛЕКТУАЛНА) СОБСТВЕНОСТ.

ЛИЦЕНЗНИ УСЛОВИЯ