Регистрация по ЗДДС едновременно с учредяването на дружеството

06 март 2018

С Държавен вестник, бр.  92 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г. се приеха изменения на Закона за данък добавена стойност, съгласно които:

Правото на доброволна регистрация по реда на ЗДДС може да бъде заявено от съответните лица пред Агенцията по вписванията заедно със Заявлението за вписване на първоначална регистрация на дружество по реда на глава втора от Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Т.е. от 01.01.2019 год. всяко новоучредено дружество ще може да избере да бъде регистрирано по ЗДДС от първия ден на своето съществуване.

Назад към публикации