Услуги

 1. Абонаментно правно обслужване

  • Висока правна експертиза, необходима за създаването, управлението и функционирането на един бизнес
  • Контакт с повече от един юрист
  • Непрекъсваемост на услугата
 2. Сливания и придобивания

  • Покупка на бизнес
  • Продажба на бизнес
  • Преструктуриране на компании
  • Преход от ЕТ в дружество
  • Правен дю дилиджънс
 3. Търговско и дружествено право

  • Консултации по търговски сделки
  • Изготвяне на граждански и търговски договори
  • Учредяване на дружество с повече съдружници
 4. Трудово право

  • Привеждане в съответствие с приложимото трудово законодателство
  • Прекратяване на трудови правоотношения
  • Налагане на дисциплинарни наказания
  • Реализиране на имуществената отговорност
 5. Недвижими имоти

  • Сигурност при сделки с недвижими имоти
  • Сключване и прекратяване на договори за наем
 6. Защита на лични данни

  • Привеждане в съответствие с GDPR
  • Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)
 7. Мерки срещу изпирането на пари

  • Оценка на риска и приемане на вътрешни правила
  • Обявяване на действителен собственик
  • Обявяване на лице за контакт
  • Обучения по ЗМИП
 8. Данъчно право

  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци;
  • Обжалване на ревизионни и други актове на данъчната
 9. Ликвидация и несъстоятелност

  • Прекратяване на търговската дейност и заличаване на дружества
  • Иницииране, защита и представителство в производства по несъстоятелност.
 10. Конкурентно право

  • Консултации и представителство по Закона за защита на конкуренцията
 11. Търговски марки, авторско право и сродни права

  • Проучване и регистрация на търговски марки, включително на международна регистрация на марки и регистрация на марки на Общността.
 12. Процесуално представителство

  • Представителство пред държавни и арбитражни съдилища и пред особени юрисдикции.