Процесуално представителство

  • представителство пред държавни органиПредставителство пред държавни и общински органи
  • Обжалване на индивидуални административни актове пред административните съдилища
  • Обжалване на административнонаказателни постановления пред горестоящия орган и съответния съд
  • Съвети, водене на преговори и изготвяне на извънсъдебни споразумения
  • Представителство и защита по данъчни, търговски и трудови дела
  • Представителство пред арбитражни съдилища
  • Представителство при производства за принудително изпълнение
Назад към услугите