Сливания и придобивания

ПОКУПКА НА БИЗНЕС

Проблемът

Често в определен етап от развитието на един бизнес назрява стратегията за покупка на преки конкуренти или по-малки компании от същата индустрия.

Първата група въпроси, които възникват при покупка на конкуренти или по-малки играчи от индустрията, са дали тази сделка ще осигури преследвания пазарен дял, по-високата ефективност в бизнеса и очакваната възвръщаемост на инвестицията от покупката.

Втората група въпроси, които възникват, са дали придобиваните активи и пасиви са такива, каквито са обявени, и дали активите не са силно надценени, а пасивите - силно подценени.

Често след придобиване на компания се установява, че в нея има толкова много проблеми за решаване, че те обезсмислят ползите от придобиването.

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури всичко необходимо за един инвеститор при покупката на една компания – от задълбоченото проучване на компанията, през определянето на цената и преговорите по всички условия на сделката, до сключването на окончателния договор за придобиване, плащането на цената и поемането на управлението.

Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, одитори, юристи, данъчни и финансови експерти, които могат да участват в осъществяването на една сделка по придобиване на компания – от идеята до нейния успешен край.

Обхват на услугата

 • Задълбочен финансов преглед и анализ за съответствие на декларираното финансово състояние с действителното;
 • Задълбочен правен преглед и анализ на всички активи и пасиви, договори и отношения с трети страни;
 • Анализ за възможните негативни данъчни ефекти и избор на законен подход, който ги избягва;
 • Оценка на придобиваната компания за целите на сделката;
 • Подготовка и подписване на меморандум за разбирателство за сключване на сделка;
 • Участие или водене на преговорите за условията по сделката;
 • Осигуряване на банково финансиране за сделката, ако е нужно;
 • Сключване на окончателния договор, плащане на цената и поемане на управлението.

 

ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС2

Проблемът

Често за много бизнеси, на даден етап от тяхното развитие, се оказва, че единствената алтернатива е да бъдат продадени – било то защото не са достатъчно устойчиви, за да издържат дълго на конкуренцията, или защото няма кой да ги наследи като собственост или управление.

Първата група въпроси, които възникват при подобна ситуация, са: Моят бизнес изобщо продаваем ли е на цена, по-висока от материалните активи, с които оперира?; Има ли подходящи купувачи и кои са те?; На каква цена и при какви условия биха купили?.

Втората група въпроси, които възникват, са: Моите финансови отчети отговарят ли на действителността?; Моят бизнес подготвен ли е за продажба, така че при прегледа и анализа от страна на консултантите на купувача всичко да е такова, каквото го декларирам, и да няма скрити проблеми, които могат да обезсмислят ползите от сделката?.

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури всичко необходимо за един продавач на бизнес – от подготовката на компанията за продажба, през селекцията на потенциалните купувачи, определянето на цената и преговорите по всички условия на сделката, до сключването на окончателния договор за продажба, получаването на цената и предаването на управлението.

Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, одитори, юристи, данъчни и финансови експерти, които могат да участват в осъществяването на една сделка по продажба на компания – от идеята до нейния успешен край.

Обхват на услугата

 • Преценка дали бизнесът е продаваем и при какви условия;
 • Задълбочен финансов преглед и анализ за съответствие на декларираното финансово състояние с действителното и привеждане на бизнеса в съответствие;
 • Задълбочен правен преглед и анализ на всички активи и пасиви, договори и отношения с трети страни и привеждането им в съответствие с очакванията на инвеститор;
 • Анализ за възможните негативни данъчни ефекти, както и избор на законен подход, който ги избягва;
 • Оценка на продаваната компания за целите на сделката;
 • Подготовка и подписване на меморандум за разбирателство за сключване на сделка;
 • Участие или водене на преговорите за условията по сделката;
 • Сключване на окончателния договор, получаване на цената и предаване на управлението.

 

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КОМПАНИИ

Проблемът

Когато един бизнес стартира, най-често неговите основатели нямат точна идея как и колко той ще се развие, за да заложат още от самото начало възможно най-добрата структура за него в дългосрочен план.

В своето развитие, в един бизнес могат да се обособят различни направления, които сами по себе си да представляват отделни бизнеси, или да се натрупат значителни активи, които е време да бъдат защитени от риска на оперативния бизнес.

Във връзка с горното, обикновено идва момент, в който отделните самостоятелни бизнеси трябва да бъдат разделени, или натрупаните активи да бъдат отделени, за да са по-добре защитени, или да се оформи холдингова структура с ясно дружество майка, което осигурява груповото управление, маркетинг и администрация на развилите се бизнеси.

Всяко подобно преструктуриране е свързано с юридическо преобразуване, съгласно Търговския Закон, което, ако не бъде добре планирано и изпълнено, може да доведе до значителни негативни данъчни и финансови ефекти, които иначе биха били избегнати.

Възможни преструктурирания

 • Разделяне. То се прилага в случаите, когато в рамките на един бизнес съществуват няколко самостоятелни бизнеса със свои активи и персонал, с оглед рисковете в единия бизнес да не са потенциални рискове за другите бизнеси. В този случай персоналът и активите (движими и недвижими) на отделните бизнеси се разделят в отделни дружества.
 • Отделяне. То се прилага в случаите, когато бизнесът е натрупал значителни активи и е по-добре, с оглед на тяхната защита, те да бъдат отделени в друго дружество, което да ги отдава под наем на оперативния бизнес, който винаги ще носи бизнес риск със себе си.
 • Вливане/сливане. То се прилагат в случаите на обединяване на бизнеси с оглед намаляване на административни и маркетинг разходи, за да се постигне по-висока ефективност.

Обхват на услугата

 • Задълбочен анализ на съществуващото положение;
 • Предложение за най-подходящото преструктуриране, с оглед на добрите практики и преследваните цели;
 • Планиране и изпълнение на всички стъпки по преобразуването, в т.ч. изготвяне на всички документи и извършване на всички вписвания в съответните регистри.

Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, юристи, одитори, данъчни и финансови експерти, които могат да планират и изпълнят всяко едно преобразуване така, че да се изключат всякакви негативни данъчни или финансови ефекти.

Назад към услугите