Трудово право

    трз и осигуряване
  • Консултации и изготвяне на необходими документи относно сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори
  • Налагане на дисциплинарни наказания
  • Реализиране на имуществената отговорност работниците/служителите
  • Консултации и посредничество при уреждане на трудови спорове
  • Изготвяне на вътрешни правила и правилници
Назад към услугите