Търговски дружества

  • регистрация на фирмаУчредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие
  • Регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум)
  • Учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел
  • Преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма
  • Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата
  • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците
  • Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества, включително свързани с възникнали спорове между съдружници/акционери
Назад към услугите