Търговско и дружествено право

Търговско право

 • Консултации по всички видове търговски сделки
 • Изготвяне на всички видове граждански и търговски договори
 • Участие в преговори при сключване, изменение, разваляне и прекратяване на търговски сделки
 • Участие и/или представителство при водене на преговори

 

Дружествено право

 • Учредяване на търговски дружества с българско и чуждестранно участие
 • Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата
 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците
 • Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества, включително свързани с възникнали спорове между съдружници/акционери

 

Учредяване на дружество с повече съдружници

Услугата е предназначена за новорегистриращи се дружества с повече от един съдружник или акционер, за които е от изключително значение още в самото начало да предвидят и уговорят всички възможни бъдещи отношения, които, при липса на уредба, могат да доведат до сериозни конфликти и сриване на целия бизнес.

Потенциални бъдещи конфликти могат да възникнат във връзка със:

 • свикване и провеждане на общо събрание – кой го свиква, как се свиква, къде се провежда, как се уведомяват съдружниците и много други детайли, с оглед избягване провеждането на общи събрания с цел да ощетят отделен или група съдружници;
 • начина на вземане на решения по различни важни въпроси – процедури, мнозинства, защити за съдружници с определен дял в капитала (по-голям или по-малък от определен процент или сума) и т.н.;
 • ангажиментите или ролите на съдружниците в управлението и какви са последствията или санкциите, ако не се изпълняват;
 • може ли и как да се изключи съдружник, така че да не се спекулира с тази възможност при опит за превземане на дружеството от недобросъвестен съдружник;
 • начина на разпределяне на печалбата в зависимост от участието в капитала и/или приноса в управлението и/или приноса в печалбата;
 • напускане на съдружник и уреждане на отношенията с него;
 • условия или опции за изкупуване дяловете на отделен съдружник – като процес, начин на определяне на цената на дяловете и т.н.;
 • и много, много други потенциални рискове за конфликти.

Предимства на услугата

При първоначално учредяване на дружество е нужен огромен опит в прогнозирането на всички възможни бъдещи проблеми.

Имаме над 20 години опит в учредяване на дружества и първоначално уреждане на възможните бъдещи проблемни отношения, който ни дава увереност, че ще предвидим и уредим всички тях.

Понякога учредяването на дружество е сложен процес не само от юридическа, но и от данъчна и финансова гледна точка, тъй като, когато в учредяването участват други дружества със свое имущество или активи, това е свързано с риск от негативни данъчни и финансови ефекти при тях, в зависимост от начина, по който е направено учредяването.

Нашите интегрирани екипи от юристи, данъчни и финансови експерти, могат да планират и изпълнят всяко едно сложно учредяване на дружество така, че да се изключат всякакви негативни данъчни или финансови ефекти за дружествата, които го учредяват.

 

 

Назад към услугите